Nezávislá studentská iniciativa Děkujeme, zůstáváme!

Děkujeme, zůstáváme! Nezávislá studentská iniciativa za zachování osmiletého Gymnázia Frýdlant.
Ve Frýdlantě dne 22. ledna 2011
Vážení zastupitelé Libereckého kraje,

My, členové nezávislé studentské iniciativy Děkujeme – Zůstáváme, chceme aby osmileté studium na Gymnáziu Frýdlant zůstalo zachováno. Zrušení osmiletého studia je součástí Návrhu změn ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem, ale zásadně odporuje cílům předkládaným v tomto návrhu.

Zrušení osmiletého studia na Gymnáziu Frýdlant je učebnicovou ukázkou metody „Zbavení se plevele zrušením pole“. Nerozumíme a nevěříme nesmyslným argumentům, kterými je zrušení obhajováno, jako je například: „Víceletá gymnázia snižují úroveň vzdělanosti.“ či „Lepší výsledky žáků víceletých gymnázií jsou z velké míry způsobeny lepším sociálním složení tříd – sociokulturní status je významnější než schopnosti žáků.“ a především nerozumíme, co dobrého má zrušení osmiletého studia přinést.

Myslíme si, že neexistuje rozumný důvod k zrušení osmiletého gymnázia ve Frýdlantě. V našem názoru nás utvrzuje úspěšnost absolventů osmiletého studia při přijímacích zkouškách na vysoké školy, naplněnost frýdlantského gymnázia, která je nyní 87,9 %, naše vlastní zkušenosti se studiem na osmiletém gymnáziu a porovnání těchto zkušeností se zkušenostmi spolužáků, kteří přišli na gymnázium po deváté třídě.

Silně nás v našem názoru utvrdila inspekční zpráva čj. ČŠIL-210/10-L, která říká, že: „Ekonomické podmínky školy jsou na standardní úrovni.“. Dále také zpráva potvrzuje náš názor o kvalitě školy prohlášeními, že „Průběh vzdělávání má standardní úroveň, která žákům poskytuje dobrý základ pro jejich další vzdělávání a je v souladu se školním vzdělávacím programem“ a „Činnost školy směřuje k všestrannému rozvoji osobnosti žáka, vstřícné pracovní a sociální klima příznivě ovlivňuje proces vzdělávání“.

V neposlední řadě nás v našem názoru utvrzuje také fakt, že zrušením osmiletého studia přijdou děti z pětadvacetitisícového výběžku o reálně uskutečnitelnou možnost studia na osmiletém gymnáziu. Znemožní se jim tak plně uplatňovat své právo na vzdělání.

Několikrát jsme své argumenty soukromě psali panu náměstku Ciklovi i dalším představitelům kraje, ale žádný z nich nám nebyl schopen uvést konkrétní důvody, proč se má zrušit právě frýdlantské osmileté gymnázium. Z toho usuzujeme, že návrh na zrušení osmiletého studia je nepromyšlený a není za ním žádná další perspektiva či reálná koncepce.

Žádáme vás, abyste návrh na zrušení osmiletého gymnázia ve Frýdlantě zamítli. Podpořením zrušení osmiletého gymnázia pohřbíváte vzdělanost ve Frýdlanstkém výběžku.

Za studentskou nezávislou studentskou iniciativu Děkujeme – Zůstáváme s přáním všeho dobrého podepsáni:

Charlota Dědková
Ondřej Kuthan
Jakub Liška
Anna Žamberová

Komentáře

Rušení osmiletých gymnázií

Co vlastně myslíte o rušení osmiletých gymnázií? Myslíte, že snižují vzdělanost, jak tvrdí pan Cikl?